Kết quả trắc nghiệm bài OVERALL REVIEW_MONTHLY SHARING [V.01-02]

15:39:4529/05/2020
 
Câu hỏi Đáp án Đáp án đúng
A B C D
Understand Yourself Mô hình tâm trí khỏe mạnh có bao nhiêu mức độ? 03 bước 04 bước 05 bước 06 bước B
Với mỗi mức độ như câu trên thì có bao nhiêu điều phải thực hiện trong từng bước? 02 bước 03 bước 05 bước 06 bước B
Để lên kế hoạch thực hiện ta cần xác định 03 bước chính đó là những bước nào? Know, Do, Get ( Sự học hỏi kiến thức, Thực hiện, Nắm bắt) Understand, Know, Do (Hiểu biết, Sự học hỏi kiến thức, Thực hiện) Know, Do, Be (Sự học hỏi kiến thức, Thực hiện, Áp dụng) Understand, Do, Be (Hiểu biết, Thực hiện, Áp dụng) C
People Chọn đáp án đúng lần lượt về chữ viết tắt trong chữ "PEOPLE" Personal, Ego, Oppoturnity, Praise, Love, Empathy (Cá nhân, Bản ngã, Cơ hội, Khen ngợi, Sự yêu thương, Đồng cảm) Personal, Ego, Oppoturnity, Peace, Listen, Empathy (Cá nhân, Bản ngã, Cơ hội, Hòa bình, Lắng nghe, Đồng cảm) Personal, Ego, Oppoturnity, Praise, Listen, Empathy (Cá nhân, Bản ngã, Cơ hội, Khen ngợi, Lắng nghe, Đồng cảm) Personal, Extend, Oppoturnity, Peace, Listen, Empathy (Cá nhân, Mở rộng, Cơ hội, Hòa bình, Lắng nghe, Đồng cảm) C
Chữ P-Personal mang ý nghĩa gì? Trạng thái tâm lý Sự tự tôn/tự ti của cá nhân Cả A & B đều sai Cả A và B đều đúng D
Financial Foundation Mục đích của Quy luật 72 để làm gì? Để xác định được chính xác khi nào khoản đầu tư của bạn tăng lên gấp đôi hoặc để khoản đầu tư tăng gấp đôi thì mất thời gian là bao lâu Để ước tính được khi nào khoản đầu tư của bạn tăng lên gấp đôi hoặc để khoản đầu tư tăng gấp đôi thì mất thời gian khoảng bao lâu Cả A & B đều sai Cả A và B đều đúng B
Mô hình nền tảng tài chính gồm mấy bước? 04 bước 05 bước 06 bước Cả 3 đáp án A, B, C đều sai A
Chọn đáp án liệt kê đúng thứ tự về các bước trong mô hình nền tảng tài chính Protection, Debt Management, Emergency Fund, Investment (Bảo vệ, Quản lý nợ, Quỹ dự phòng, Đầu tư) Debt Management, Protection, Emergency Fund, Short-term Investment, Long-term Investment  (Quản lý nợ, Bảo vệ, Quỹ dự phòng, Đầu tư ngắn hạn, Đầu tư dài hạn) Debt Management, Protection, Short-term Investment, Long-term Investment (Quản lý nợ, Bảo vệ, Đầu tư ngắn hạn, Đầu tư dài hạn) Protection, Emergency Fund, Debt Management, Investment (Bảo vệ Quỹ dự phòng, Quản lý nợ, Đầu tư) A
Possitive life style Mô hình Life circle (bánh Pizza) sử dụng với mục đích làm gì? Xác định các vấn đề trong cuộc sống Để đánh giá và cho thang điểm từng mục từ đó điều chỉnh cân đối các hạng mục đã đề ra Cả A & B đều sai Cả A và B đều đúng D
Sử dụng phương pháp nào để thực hiện Life circle dễ dàng hơn? Phương pháp 5W & 1H Phương pháp 4P & 1H Phương pháp 4P Cả 3 đáp án A, B, C đều sai C

Anh Dương Ngọc Ân
Nhân viên

Bài trắc nghiệm rất hữu ích cho việc củng cố kiến thức đã được học.

Anh Nguyễn Hữu Thọ
Nhân viên

Tôi thường mắc nhiều khó khắn trong lúc tìm việc, nhờ có bộ câu hỏi và trắc nghiệm đã giúp mình tự tin hơn rất nhiều và chọn ra được hướng đi đúng đắn và công việc phù hợp.

Chị Trần Thị Thơm
Nhân viên

Bài trắc nghiệm rất hữu ích. Thời gian làm bài linh động phù hợp với mọi đối tượng.